จำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ทุกชนิด

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชุมสภาอบจ.ภูเก็ตอนุมัติกว่า 125 ล้านบาท


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2554 สมัยที่ 2 โดยมีคณะบริหาร นำโดยนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการเสนอญัตติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมส่งคืนภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางกองคลัง ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 – 2552 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนจริง เป็นเงิน 948,579,665.59 บาท และจากการตรวจสอบเอกสารของระบบ GFMIS ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจังหวัดภูเก็ต ปรากฏว่าจำนวนเงินที่โอนให้ อบจ.ภูเก็ต เกินจำนวนที่ได้รับจริง จำนวน 3,635,243.43 บาท
เนื่องจากจำนวนดังกล่าวได้ตกเป็นเงินสะสม จึงได้มีการขออนุมัติสภา อบจ.ภูเก็ต เพื่อนำเงินส่งคืนให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 โดยขอเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมโดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
นอกจากนี้ ยังมีญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 อบจ.ภูเก็ต มีภารกิจเพิ่มขึ้น จึงมีงบประมาณจำนวนจำกัด แต่ในขณะเดียวกัน มีภารกิจเร่งด่วนที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในด้านการให้บริการ การจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับในปีงบประมาณ 2555 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันท่วงที จึงได้ขอใช้เงินสะสมของ อบจ.ภูเก็ต จำนวน 125,111,950 บาท เพื่อจัดทำโครงการต่างๆ ทั้งนี้
ในส่วนกองช่าง ประกอบด้วย จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 20,400,000 บาท จัดซื้อเต้นท์กระโจม ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร จำนวน 20 หลัง และเต้นท์ ขนาด 4.00 x 10.00 เมตร จำนวน 200 หลัง รวมเป็นเงิน 5,600,000 บาท ติดตั้งป้ายเขตโรงเรียนพร้อมไฟกระพริบและแผงโซลาเซลส์ หน้าโรงเรียนภายในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 86 จุด เป็นเงิน 2,944,640 บาท
ในส่วนกองการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” เป็นเงิน 18,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าพิธีเปิดการแข่งขัน และพิธีปิดการแข่งขัน สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับชุดการแสดงขบวนพาเหรด ชุดการแสดงขบวนวงดุริยางค์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายละเอียดโครงการที่ อบจ.ภูเก็ต กำหนด โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” เป็นเงิน 7,000,000 บาท เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามชัย เป็นเงิน 2,660,000 บาท เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานห้องควบคุมระบบไฟฟ้า และปรับปรุงสนามเทนนิส อบจ.ภูเก็ต เป็นเงิน 5,400,000 บาท เพื่อปรับปรุงพื้นสนาม ปรับปรุงรั้ว ปรับปรุงหลังคาอาคาร ปรับปรุงห้องเก็บของ และปรับปรุงห้องสุขา
ส่วนกองการศึกษา ได้แก่ การก่อสร้างแฟลตที่พักครู โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ตั้งไว้ 13,450,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารที่พักครู จำนวน 4 ชั้น 20 ห้อง
สำหรับกองสาธารณสุข ประกอบด้วย จัดซื้อรถตู้พยาบาล (รถฉุกเฉิน) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในรถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 6,600,000 บาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นเงิน 43,057,310 บาท ซึ่งแยกเป็น ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 11 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอุปกรณ์สแตนเลส กลุ่มเครื่องมือตรวจการทำงานของหัวใจ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มเครื่องมือผ่าตัดและหัตถการ กลุ่มเครื่องมือระบบหายใจและเด็กอ่อน กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม กลุ่มไตเทียม กลุ่มอุปกรณ์ติดตั้งในห้องผ่าตัด กลุ่มเครื่องมือผ่าตัดกระดูก กลุ่มอุปกรณ์กายภาพบำบัด และกลุ่มเครื่องมือตรวจตา พร้อมด้วย ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น