จำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ทุกชนิด

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อนุ กก.ปราบปรามจับกุมแรงงานต่างด้าว


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ที่ห้องประชุมชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต พล.ต.อ.วุฒิ พัสเวส ที่ปรึกษา (มก2) ประธานคณะอนุกรรมการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 ทั้งในระดับภาค ระดับจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจสันติบาล เป็นต้น เพื่อเร่งรัดการจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา รวมทั้งการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยการใช้แรงงานต่างด้าวโดยถูกกฎหมาย

ทั้งนี้ในส่วนของอนุกรรมการฯ มีนโยบายและเป้าหมาย เพื่อป้องกันปราบปราม จับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย รวมถึงนายจ้าง ผู้นำพาและผู้ให้ที่พักพิงคนต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อเสริมการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบของคณะอนุกรรมการฯ จับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา และอื่นๆ ที่หลบหนีเข้าเมือง หรือลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายจำนวน 300,000 คนต่อปี จับกุมดำเนินคดีนายจ้างที่รับแรงงานต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมาย จำนวน 2,000 คนต่อปี จับกุมดำเนินคดีผู้นำแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองหรือลักลอบทำงาน จำนวน 2,000 คนต่อปี รวมทั้งจับกุมดำเนินคดีผู้ให้ที่พักพิงแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองหรือลักลอบทำงาน จำนวน 2,000 คนต่อปี

พล.ต.อ.วุฒิ พัสเวส ที่ปรึกษา (มก2) ประธานคณะอนุกรรมการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน กล่าวว่า การประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆของตำรวจภูธรภาค 8 นั้น เพื่อให้เร่งรัดดำเนินการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาวและกัมพูชา รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ให้คำแนะนำและหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้


อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับมาบังคับใช้กับแรงงานต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมาย และมีลักษณะของการกระทำที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับสังคม รวมไปถึงในส่วนของผู้ที่จัดหาลักลอบนำเข้าแรงงานในลักษณะเข้าข่ายของการข่มขู่ ทำร้ายและค้ามนุษย์ ตลอดจนบรรดานายจ้างหรือผู้ให้ที่พักพิงกับบรรดาแรงงานที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ในการปฏิบัตินั้นจะต้องคำนึงถึงศีลธรรม มนุษยธรรมและยุติธรรมกับแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกต้อง และมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ พล.ต.อ.วุฒิ กล่าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น